Hva er en politisk eksponert person?

Politisk eksponerte personer (PEP) er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stillinger i Norge eller andre land.

Hvorfor spør vi om dette?

Regler om politisk eksponerte personer er en del av hvitvaskingsloven, som vi i JBF må følge.

Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på korrupsjon og hvitvasking av penger. Det samme gjelder om du er et nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en som er, eller tidligere har vært en politisk eksponert person.

Hva mener med offentlig verv eller stilling?

Nedenfor ser du de stillingene eller vervene som er definert som politisk eksponerte.

 • Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • Medlem av nasjonalforsamling
 • Medlem av styrende organ i politisk parti
 • Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 • Medlem av styre i riksrevisjon, revisjons-domstol eller sentralbank
 • Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 • Medlem av administrative, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse av internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem og kjent medarbeider til PEP regnes også som en politisk eksponert person.

Nært familiemedlem er:

 • Foreldre
 • Ektefelle, registrert partner eller samboer
 • Barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer

Kjent medarbeider er en fysisk person som er kjent for å:

 • Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 • Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
 • Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person

Merk at en person slutter å være i en politisk utsatt stilling tidligst 12 måneder etter at det aktuelle oppdraget er opphørt. Denne perioden gjelder også familiemedlemmer og nærstående.

Hvis et forhold til PEP gjennom ekteskap, registrert partner eller samboer er avsluttet, anses ikke lenger en person å være nær et familiemedlem på det tidspunktet forholdet slutter. Det samme gjelder hvis et forhold til PEP gjennom et barns ektefelle eller registrert partner er avsluttet.