Jbf bank, som har en konservativ utlånsportefølje bestående av 98 prosent personkunder, hadde null utlånstap i årets tredje kvartal. Tidligere covid-19-relaterte avskrivninger ble også tilbakeført slik at banken fikk et positivt tapsresultat på 1,2 millioner kroner. 

De to gjenstående prosentene av utlånsportefølje er lån til borettslag som er sikret i eiendom. 
Utlånsporteføljen til banken, inkludert utlån via Eika Boligkreditt, var på 14,12 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Det representerer en utlånsvekst på 5,4 prosent de siste 12 månedene. 

– Utlånsporteføljen vår reflekterer risikoprofilen til banken. Null i tap er alltid målet. Til tross for usikkerhet knyttet til covid-19, har netto misligholdte lån nesten blitt halvert sammenliknet med fjorårets tredje kvartal, sier Helge Dalen. 

Bankens kunder er også av den aktsomme sorten. Innskuddsveksten vokste med hele 10,5 prosent sammenliknet med tredje kvartal i fjor, fra 6,86 til 7,58 milliarder kroner i årets tredje kvartal.

– De fleste av kundene våre har trygg jobb og stabil inntekt. De er en god match for Jbf bank, sier Helge Dalen. 
Rentenettoen i årets tredje kvartal (37,5 millioner kroner) ble redusert med 0,6 millioner sammenliknet med samme periode i fjor. Resultat før skatt endte dermed på 25,2 millioner kroner versus 25,7 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. 

– Gitt de urolige tidene vi står i, er vi godt fornøyd med resultatet og kvartalet som helhet, sier Helge Dalen. 

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Jbf bank, inkludert utlån via Eika Boligkreditt, en kjernekapitaldekning på 18,06 prosent. 

Jbf bank ble startet av og for jernbaneansatte. Blant konsernets kunder finner man både tidligere og nåværende ansatte i jernbanesektoren, inkludert operatører som jobber på jernbanen og funksjonærer som jobber i administrasjonen til Vy, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, CargoNet og 45 andre virksomheter knyttet til jernbanen. I dag er imidlertid banktilbudet åpent for folk flest.