Retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar

JBF et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For JBF handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i våre investeringer, produkter og egen drift.

Omfanget av retningslinjene

JBFs retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar handler om hvordan JBF påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier, sikre verdier og være lønnsom er en del av vår samfunnsrolle, og vi vil på den måten bidra til utvikling og sikring i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan JBF tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Det er en selvfølge at JBF etterlever gjeldende lover og forskrifter, og vi skal ha høy etisk bevissthet. 

Vi jobber for at JBFs tiltak for bærekraft og samfunnsansvar skal være kjent for våre kunder, ansatte og styre.  

FNs bærekraftmål

  • Vi skal hjelpe kundene våre til å leve mer bærekraftig gjennom å forvalte våre kunders penger på en bærekraftig måte, i tillegg til å tilby bærekraftig finansiering og forsikring

  • Bærekraft ligger til grunn for våre prosesser og beslutninger – fra styre og ledelse, som har det overordnede ansvaret, til hver medarbeider som fremmer bærekraft på sitt område.

  • Vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver og vi stiller krav til våre leverandører.

  • Vi skal være åpne om vårt arbeid og våre resultater på bærekraft og samfunnsansvar.

Våre handlingsregler for bærekraft og samfunnsansvar

Etterlevelse

Dersom JBF oppdager at kunder, leverandører eller selskaper vi har investert i, ikke handler i tråd med våre forventninger i forhold til bærekraft, miljø og samfunnsansvar, vil JBF opprette dialog med selskapet for, om mulig, å få til en endret praksis. Hvis selskapet fortsetter å bryte våre krav, vil det kunne medføre at det startes en prosess mot en avvikling av kundeforholdet eller salg av eierposisjonen i selskapet. 

Rapportering

JBF redegjør i årsrapportene (fra 2020) for sitt arbeid knyttet til bærekraft og samfunnsansvar, med utgangspunkt i selskapets handlingsregler.    

Videre ambisjoner

JBF støtter oppunder FNs prinsipper for næringslivets samfunnsansvar, Global Compact og vi ønsker å bygge opp under disse. Prinsippene fungerer som et fundament for våre prinsipper for bærekraft.