Hopp til innholdet
Helge Dalen
Foto: Konsernsjef Helge Dalen
Nyhet

Lønnsom kjernevirksomhet og god kundevekst i 2022

Finanskonsernet JBF hadde effektiv drift og positiv kundevekst i 2022, men verdifall i finansporteføljen preger resultatet.

Finanskonsernet, som består av forsikringsselskapet JBF Forsikring og sparebanken JBF Bank, endte på et totalresultat etter skatt på 111 millioner kroner mot 340 millioner kroner i 2021.

– Finansmarkedene var i 2022 preget av krig, uro, renteoppgang og inflasjon. Dette påvirker fjorårets resultat i stor grad. Konsernet er godt kapitalisert til å tåle svingninger i finansporteføljen, og begynnelsen på 2023 har vist en positiv verdiutvikling, sier konsernsjef Helge Dalen.

Vekst i begge selskaper

Det siste året har JBF hatt god vekst i begge selskaper. Mens JBF Forsikring har økt premieinntektene med 6 prosent, har JBF Bank økt netto renteinntekter med 20 prosent.

– Vi ser at stadig flere ønsker å bli kunder i både Bank og Forsikring, noe som bekrefter at vi er konkurransedyktige. Konsernet har i 2022 jobbet aktivt med tiltak for vekst og mer effektiv drift. Summen av disse tiltakene og konsernets gode kapitalsituasjon gir oss gode muligheter for videre skalerbar vekst, sier Dalen.

JBF Forsikring

Resultatet før skatt i JBF Forsikring endte på minus 53 millioner kroner, mot 287 millioner kroner i 2021. Det forsikringstekniske resultatet var 8 millioner kroner, mot 86 millioner kroner året før.

– Resultatet for 2022 er samlet sett betydelig svakere enn året før, som i hovedsak kan tilskrives lavere finansinntekter og skadeinflasjon. Kjernevirksomheten viser et positivt resultat, men er preget av høyere skadeprosent og -frekvens, blant annet bilskader og store branner. Et svært uoversiktlig verdensbilde som følge av to år med pandemi og krigen i Ukraina har bidratt til høyere skadeutbetalinger betydelig over det vi forventet, sier Dalen.

JBF Bank

Resultatet før skatt i JBF Bank endte på 96 millioner kroner, mot 120 millioner kroner i 2021. Resultatet etter skatt var 78 millioner kroner, mot 97 millioner kroner året før. Utvidet resultat er sterkt preget av oppskrivning av aksjene i Eika Gruppen med 95 millioner kroner. Totalresultatet etter skatt ble 174 millioner kroner, mot 101 millioner kroner i 2021. Utlånsporteføljen til banken, som også inkluderer lån via Eika Boligkreditt, var på 17,2 milliarder kroner ved utgangen av året.

– JBF Bank oppnådde et godt resultat i 2022, spesielt var den store økningen i netto renteinntekter gledelig. Provisjonsinntektene gikk noe ned, og det skyldes at banken ikke har klart å få kompensert for økte innlånskostnader like raskt som rentenivået har økt. Banken har gjennomført flere kostnadsbesparende tiltak gjennom året, men har hatt betydelige kostnader knyttet til konvertering til en fremtidsrettet og kostnadseffektiv IT-plattform. Den nye plattformen vil bidra til fortsatt gode kundeopplevelser og ytterligere vekst, sier Dalen.

Styret i JBF Bank anbefaler et utbytte på 7 kroner pr. egenkapitalbevis.

Publisert 24. mars 2023

Les andre nyheter