Hopp til innholdet

Retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar

JBFs retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar handler om hvordan JBF påvirker mennesker, samfunn og miljø.

Retningslinjer i JBF

Retningerlinjer og kriterier

JBF har et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneskerettigheter. For oss handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i våre investeringer, produkter og egen drift.

Det er ikke likegyldig hvordan JBF tjener sine penger. Valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Det er en selvfølge at JBF etterlever gjeldende lover og forskrifter, og vi skal ha høy etisk bevissthet når det kommer til bærekraft og samfunnsansvar.

Vår prinsipper

  • Vi skal hjelpe kundene våre til å leve mer bærekraftig gjennom å forvalte våre kunders penger på en bærekraftig måte, i tillegg til å tilby bærekraftig finansiering og forsikring.
  • Bærekraft skal alltid ligge til grunn for våre prosesser og beslutninger – fra styre og ledelse, som har det overordnede ansvaret, til hver medarbeider som fremmer bærekraft på sitt område.
  • Vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver og vi stiller krav til våre leverandører.
  • Vi skal være åpne om vårt arbeid og våre resultater på bærekraft og samfunnsansvar.

Handlingsregler for bærekraft og samfunnsansvar

JBF skal opptre ansvarlig med tanke på klima og miljø. Vi skal ha gode retningslinjer for bruk og håndtering av papir, avfallssortering og gjenvinning av elektronikk/IT-utstyr. JBF skal i stor grad benytte miljøvennlige produkter, og vil benytte videokonferanser/webmøter der dette er mulig. Vi vil redusere bilkjøring og flyreiser så mye som mulig.  
JBF skal ikke medvirke til brudd på menneskerettighetene, men støtte og respektere vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi skal respekterer alle menneskerettigheter slik de er beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og krever det samme av selskaper vi samarbeider med.  
Det skal aldri finne sted diskriminering av kunder eller ansatte på grunn av alder, kjønn, rase, religion, nasjonalitet eller sivil status. Det er et grunnleggende prinsipp i selskapet personalpolitikk at kvinner og menn skal ha like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og at karrieremulighetene skal være de samme. Mulighetene skal videre være like uavhengig av alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, legning, livssyn eller funksjonsevne. Ingen form for verbal, fysisk og seksuell trakassering skal forekomme, og likestilling skal være sentralt.  

JBF skal bekjempe økonomisk kriminalitet på bakgrunn av risikovurderinger og oppfølging av antihvitvaskområdet, mistenkelige tegninger/transaksjoner, samt mulige svik og svindelsaker.

For at vi ikke skal bli brukt som et virkemiddel til hvitvasking eller finansiering av terror, har vi rutiner og retningslinjer basert på hvitvaskingsloven, med tilhørende forskrift og rundskriv fra Finanstilsynet. Våre hovedoppgaver er å gjennomføre risikovurderinger, kundekontroll, undersøke mistenkelige transaksjoner og kunder, samt rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. 

Korrupsjon omfatter å bestikke eller ta imot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester. JBF har nulltoleranse for korrupsjon. Det gjelder både innad i organisasjonen, hos våre kunder, i selskaper vi investerer i, hos våre fondsleverandører og hos våre leverandører.   
JBF skal møte kunder med respekt og vennlighet, og finne gode løsninger som både tjener kunden og selskapet. Markedsføringen og rådgivning av salg av produkter og tjenester skal skje på en etisk måte, med basis i saklig og korrekt informasjon i samsvar med gjeldende lover og regler fra AFR og GOS. Priser for de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig på våre nettsider. Selskapets informasjon til kundene ved tilbud om produkter og tjenester skal være nøyaktig, forståelig og pålitelig, og aldri bevisst være tvetydig eller egnet til å villede en kunde.   
JBF Bank skal ved kredittgivning ta hensyn til formålet med kreditten, og om kunden driver en ansvarsfull virksomhet. Dette innebærer blant annet at varer og tjenester produseres på en bærekraftig måte, om kunden respekterer grunnleggende menneskerettigheter og om kunden forurenser miljøet. Banken skal også sikre ansvarlige utlånsvirksomhet gjennom å øke bedriftenes bevissthet og praksis rundt temaer som miljø, etikk, samfunnsansvar, forretningsdrift og eierstyring.  

JBF skal ikke investere i selskaper eller gi kreditt til kunder som organiserer sin virksomhet i såkalte skatteparadis, eller som ikke rapporterer sin virksomhet i ethvert land de opererer i. Videre forventes det at bankens kunder er åpne om sine eierstrukturer, at de organiserer sin virksomhet på en slik måte at de gjenspeiler reell produksjon/verdiskapning, og ikke utnytter smutthull i lovverket for å unngå beskatning ved bruk av skatteparadis. Det innebærer også at selskapene har prosedyrer for iverksettelse av tiltak ved mistanke om at ansatte eller leverandører har gjort seg skyldige i tilrettelegging av skatteunndragelse.  

JBF Forsikring skal gjennom sine rådgivnings- og skadeprosesser bidra til skadeforebygging og bærekraftige løsninger ved skadeoppgjør, sanering og gjenoppbygging. Det vil bli forsterket fokus på å utnytte muligheter for gjenbruk og sirkulærøkonomi.  
JBF skal sikre ansvarlig og bærekraftig eierskap. Vi skal ikke investere i selskap som etikkrådet i Statens pensjonsfond utland fraråder. Videre ønsker vi at våre forvaltere investerer bærekraftig der det lar seg gjøre og at de legger FNs bærekrafts mål til grunn.   
JBF skal forvalte de midler vi har til rådighet på en god måte, og bidra aktivt til lokalsamfunnet der det lar seg gjøre. Gjennom årlig gaveutdeling skal vi bidra positivt til lokalsamfunnet og andre veldedige og bærekraftige formål.
JBF skal benytte leverandører som er opptatt av samfunnsansvar, og som produserer varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte. Barnearbeid er uakseptabelt. Det er viktig at selskapets leverandører opptrer redelig og ordentlig, og har ordnede arbeidsforhold. Det gjelder også for JBF Forsikring sine leverandører av kapitalforvaltning og JBF Bank sin leverandør av likviditetsforvaltning.    
Selskapet skal opptre med respekt og redelighet overfor sine konkurrenter. Opplysninger som JBF gir om seg selv, sine produkter og om sine konkurrenter, skal være korrekte.  
Selskapets ansatte og valgte representanter skal behandles med respekt, og skal rettidig få forelagt seg den informasjon og de opplysninger som de etter lov, forskrifter, selskapenes vedtekter og internt regelverk har krav på. Selskapet skal skape et trivelig og motiverende arbeidsmiljø, med gjensidig tillit, samarbeid og åpenhet.   
Dersom JBF oppdager at kunder, leverandører eller selskaper vi har investert i, ikke handler i tråd med våre forventninger i forhold til bærekraft, miljø og samfunnsansvar, vil JBF opprette dialog med selskapet for, om mulig, å få til en endret praksis. Hvis selskapet fortsetter å bryte våre krav, vil det kunne medføre at det startes en prosess mot en avvikling av kundeforholdet eller salg av eierposisjonen i selskapet.